Belemir.16.

Belki de Pamuk Prensesteki kötü kalpli kraliçenin kalbini zamanında çok kötü kırmıştı bir adam. Bu yüzdendi güzel olmak istemesi.

(Source: hmmpekitamam, via miraykimkizaten)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter